晓起闻钟

xiǎo qǐ wén zhōng

ǒu chū wén chén zhōng,
yún zì hú nán sì。
nán wàng bù jiàn hú,
wéi jiàn hú zhōng shù。
miǎo miǎo shǔi shí jiān,
yīn fēng shí yī dù。
hé dāng yuè míng zhōng,
fàn zhōu xún hú yǔ。
Processed in 0.460896 Second , 37 querys.