斋中芍药与千叶御米花对发招伯恭饮

zhāi zhōng sháo yào yǔ qiān yè yù mǐ huā dùi fā zhāo bó gōng yǐn

líng nán hùi mù shǎo zhēn qí,
qiě xǐ féng chūn jù shù zhī。
bǎi lù dà lái wéi jǐu měi,
yī nián quán shèng shì huā shí。
fāng xīn wèi tǔ fēng xiān dào,
xìu sè rú níng lù àn zī。
yóu yǐ lán gān rěn xū guò,
kě néng chúi gù xí jiā chí 。
Processed in 0.506762 Second , 37 querys.