游山五题·留题龙潭

yóu shān wǔ tí · líu tí lóng tán

qiào líng pán yuǎn jiāo,
yōu quán shēng shí xià。
jū rù chéng shēn tán,
shén lóng yǐn qí xià。
qì hūn yún wù zhāo,
guāng hán fēng yǔ yè。
jué jìng lín fàn gōng,
yú bō wò nóng jià。
qīu tài yuè sè chéng,
qíng jiāo hóng yǐng shè。
shì fēi jiāo shì bēi,
míng jiāng fèng chí yà。
cún shēn cǐ pán zhí,
dé shí fú zào huà。
hé dāng sùi dà hàn,
yí jiǎo jìu hán xià 。
Processed in 0.310622 Second , 37 querys.