仁化锦石岩

rén huà jǐn shí yán

chán yán xuàn làn yǐ yún wēi,
wàn yù wú xiāng jié zuò dūi。
bù shì qíu lóng mián tiě shù,
yuán lái jiǎ shí zuò gēn gāi 。
Processed in 0.274530 Second , 37 querys.