端午日事

duān wǔ rì shì

jiāng shàng hé rén diào qū píng,
dàn wén fēng sú cǎi zhōu qīng。
kōng zhāi wú shì tóng ér xì,
xué xì zhū sī pì wǔ bīng 。
Processed in 0.233132 Second , 34 querys.