和王子元重阳日千善寺会饮

hé wáng zǐ yuán zhòng yáng rì qiān shàn sì hùi yǐn

rén shēng jù sàn kǔ nán qī,
qiě xǐ qīng yóu jǐu mǎn zhī。
qīu jìng què féng huáng jú rì,
chūn fēng xīu xī luò huā shí。
xiān wēng yǒu shì yìng xū bì,
chǔ kè duō bēi yì qiáng wèi。
hǎo jǐng mò jiào róng yì guò,
zùi yín hé bì rào shū lí 。
Processed in 0.384327 Second , 37 querys.