和运使张学士惠诗

hé yùn shǐ zhāng xué shì hùi shī

chéng qīng shù lù yǒng qīng xuān,
liè jùn qīn zhān yǐ lì nián。
tán jù zhà xīn qīng gài rì,
jǐu shēn yīn xī luò huā tiān。
ǒu húi fēng jiàn lián gū zhuó,
néng jù xīng wén kùi xī xián。
míng dàn lì yíng shān yì qù,
bù xū róng yì dào zūn qián 。
Processed in 0.297225 Second , 37 querys.