送容州杜秘丞

sòng róng zhōu dù mì chéng

guān mǎn yī zhōu gūi,
gāo huái sú bèi chí。
jiā cáng wéi hàn mò,
mín zhèng zài shēng shī。
qì jìng qīu shuāng bìng,
yín duō yè yuè zhī。
zhī xián wú lù jiàn,
hé yǐ bào míng shí 。
Processed in 0.303008 Second , 37 querys.