送施屯田知太平州

sòng shī tún tián zhī tài píng zhōu

tiān gé hàn láng jū,
xīn róng kè tù fú。
qū cáo lán zài wò,
dào jìng nǔ xiān qū。
dì wàng yáo fēn chǔ,
zhōu fēng bàn rù wú。
xiān kē cún jùn wàng,
gūi lù yuē péng hú 。
Processed in 0.262556 Second , 37 querys.