送张屯田通判益州

sòng zhāng tún tián tōng pàn yì zhōu

shù zài guān zhōng wén měi míng,
kě lián súi diào què xī zhēng。
tiān tái wǎn zhàng hán xiāng bié,
zhàn gé qīu shuāng chì yù xíng。
dù qū shàng féng zūn jǐu lè,
húi xī yìng wàng bái qù shēng。
xiāng qī miǎn lì xuān xīn zhèng,
cè ěr mín yáo qǐ shǎo chéng 。
Processed in 0.325234 Second , 37 querys.