宿山观

sù shān guān

gū zhěn qīu xiāo yǒng,
shān hán mèng bù chéng。
cán dēng bèi chuāng yǐng,
jí yǔ dài xī shēng。
wèi fēn shān zhōng lǎo,
kōng sī rì xià míng。
qū qū rú nì lv̌,
cǐ jì ruò wèi qíng 。
Processed in 0.559497 Second , 37 querys.