题刘太博栖心亭

tí líu tài bó qī xīn tíng

hóng gòu xiǎo hóu dì,
bì quán cháng yǎn guān。
dì fēn jīn xué gùi,
rén gòng bái yún xián。
yě sè chūn qiáng wài,
chí xiāng mù yǔ jiān。
yàn shēn wàng wàn lv̀,
lì yǐn dí jī shān 。
Processed in 0.285931 Second , 37 querys.