题庾岭三亭诗·通越亭

tí yǔ líng sān tíng shī · tōng yuè tíng

xíng jǐn zhāng jiāng yǔ shǔi bīn,
nán yú méi guǎn zhì lín xún。
chéng zhōng shào zuò qiān nián shèng,
hǎi wài zhān fēng jǐu yì rén。
jiào líng gǔ lái chēng jué jiào,
tī shān cóng cǐ shì tōng jīn。
yú chēn niǎn jìn wú xū sùi,
tú shuō zhōu zhāo bái zhì xún 。
Processed in 0.271642 Second , 37 querys.