享庙诗

xiǎng miào shī

luǒ xiàn zūn yí diǎn,
shí sī zhǎn shèng mó。
yī nà bǎi shì sì,
xiào ài wàn mó fú。
lǐ shèng jiāo qīu pèi,
gǎn yīn shuāng lù rú。
chéng tiāo guāng dé shào,
jìn cè bào rén qú。
xiǎng jiàn xiān yóu yuǎn,
hūi hóng jiè fú jù。
míng líng qīn zhì zhì,
chún gǔ bèi huān hū 。
Processed in 0.282193 Second , 37 querys.