谢连州沈殿丞惠石

xiè lián zhōu shěn diàn chéng hùi shí

yí wǒ yán yán shí,
bài jiā xián shǐ jūn。
hé dāng tiān gòng bǔ,
yìng miǎn yù xié fén。
xiǎng zì chéng chá dé,
zhī cóng yǐn yǔ fēn。
shì jiāng yán pàn lèi,
shàng dài gù shān yún 。
Processed in 0.273665 Second , 37 querys.