谢孙抗员外惠酒

xiè sūn kàng yuán wài hùi jǐu

bái yī yuǎn yuǎn dào jiāng lóu,
bào dào xié hú zhù shèng yóu。
zùi yǎn biàn kān xié rì fù,
lí cháng xiān pò yī chūn chóu。
méi shāo bèi líng kāi yóu wǎn,
xuě piàn dāng fēng wǔ wèi xīu。
cǐ jǐng mǎn shāng fāng dé yì,
bù xū qiān niàng dí fēng hóu 。
Processed in 0.270638 Second , 37 querys.