谢祖太博见访西园

xiè zǔ tài bó jiàn fǎng xī yuán

chū wén jié sì fǎng yōu zhāi,
fú shù hū tóng sǎo lv̀ tái。
fāng kùi péng hāo hū jìng wǎn,
yǐ liáng zōu yù guò jiāng lái。
lín jiān zài jǐu qíng piān hòu,
mén wài húi zhōu shì kě hāi。
jiāo tài yú jīn yì lí hé,
gǎn jūn dūn jìu zhòng pái huái 。
Processed in 0.309718 Second , 37 querys.