许申工部招九华许亮山人因有和赠

xǔ shēn gōng bù zhāo jǐu huá xǔ liàng shān rén yīn yǒu hé zèng

wén shuō fāng píng zhèn wǎng lái,
bì yī céng jiàn lì pái huái。
zhōng zhēn jǐu dài máo jūn hùi,
mì xìn pín jiào hè shǐ cūi。
yù fǔ zǔ fēng yìng gòng jì,
qióng sū bīn yàn gèng shúi péi。
xī shān wǔ sè cóng zī dé,
tuō lvè fú míng bó sì āi 。
Processed in 0.433216 Second , 37 querys.