胡语诗

hú yǔ shī

yè yàn shè luó chén bài xǐ,
liǎng zhāo jué hé qíng gǎn qín。
wēi chén yǎ lǔ zhù ruò tǒng,
shèng shòu tiě bǎi jù kě tè 。
Processed in 0.270131 Second , 37 querys.