湖乡检旱回入南路夜宿江寺对望郛郭

hú xiāng jiǎn hàn húi rù nán lù yè sù jiāng sì dùi wàng fú guō

gāo chéng suǒ xī ǎi,
yuǎn shǔi fú qīu kōng。
cǐ shí xíng yì xīn,
zhǎn zhuǎn rú fēi péng。
lù rù qiǎn shā duàn,
kān tòng chē chè qióng。
qǐ wú zhōu jí lì,
wǎng dào fēi suǒ cóng。
sūi yǒu quán shí qù,
zàn dào tú cōng cōng。
ér tí bù rù mén,
gǎn cí shēn xùn gōng。
mèng gūi shēn wèi gūi,
bó huàn zhēn chí lóng。
pī yī fù qǐ zuò,
liáng hóng míng xī fēng 。
Processed in 0.286317 Second , 37 querys.