寄韶石长老求柏栽

jì sháo shí cháng lǎo qíu bǎi zāi

sēn rán táo lǐ yīn,
dāng chūn jiē shǒu zhí。
gèng qíu qīng qīng zhī,
yào jiàn sùi hán sè 。
Processed in 0.240464 Second , 37 querys.