寄题宝峰山玩云亭

jì tí bǎo fēng shān wán yún tíng

zhǐ yuè yóu wèi huàn,
wán yún yìng qiáng míng。
yáo sī yī yǔ rùn,
néng shǐ lìu chén qīng。
wàng xìu yōu rén xīng,
guān kōng dá shì qíng。
hé dāng kòu shàn tà,
gāo lùn fǔ xuān yíng 。
Processed in 0.293536 Second , 37 querys.