寄题广州田谏议颐堂

jì tí guǎng zhōu tián jiàn yì yí táng

tùi shí gōng táng xiá,
yìng wú sú lv̀ qīn。
lián kāi shuāng yàn wài,
lì sàn bǎi huā yīn。
hǎi yù xiāo yáo jìng,
róng tú dàn bó xīn。
zhèng chéng xiān yǎng zhèng,
hùi ài jí mín shēn 。
Processed in 0.234644 Second , 37 querys.