九日赏池会上酬王职方

jǐu rì shǎng chí hùi shàng chóu wáng zhí fāng

yǎ jí gāo tán sī huō rán,
qí shān yī yuē dùi shū yān。
jiāng chéng fàn jú féng jiā jié,
jìn yuàn wén sháo yì qù nián。
jǐu yàn fēng bō liáng shì lù,
qiě tóng zūn jǐu zùi liáng tiān。
jīn lái gǔ wǎng qíng hé yì,
nòng shǔi tíng biān yǐ huà chuán 。
Processed in 0.258380 Second , 37 querys.