桂源晓别秦珏河堤

gùi yuán xiǎo bié qín jué hé dī

húi guǎn féng qīng lùn,
cháng tíng cǎn bié jīn。
wáng yáng nán běi lù,
yuè mǎ lì míng xīn。
jǐu shì yáo fēng zhì,
huā cūn suǒ wù lín。
xíng xíng jù dé yì,
jié shòu yǒu zhī yīn 。
Processed in 0.272355 Second , 37 querys.