过大孤山

guò dà gū shān

yǒu xíng tiān dì fēn,
shè xiǎn shān hé zhuàng。
gū shān zhèn nán fú,
é é chǔ zhuàng wàng。
zhōng lì wáng suǒ yǐ,
yì rán guài qí zhuàng。
shí cēn rù chūn kōng,
cùi zhù zhī qīu làng。
piàn shí qǐ xuě hén,
wàn qǐng pái shuāng zhàng。
yī qì zhuān hū xī,
héng líu yǐ míng zhǎng。
xíng rén duō zào jìn,
nà jiě míng dé sāng。
bù gù fēng tāo xiǎn,
bàn jìu jiāng yú zàng。
guà xí jīng qí páng,
wǎng wǎng qǐ líng kuàng。
sùi yīn gū dú míng,
sù lì qīng yíng xiàng。
chuò yuē gū shè zī,
mèng hún wū xiá xiǎng。
rú hé fāng miàn cí,
zhōng gǔ chéng qí wàng。
wǔ yuè shì sān gōng,
jiàng shā bù guò liǎng。
bù rán wèi zǐ nán,
hé yǐ tōng sì xiǎng。
sì qì jūn fēn fēng,
tiáo róng gè yǒu zhǎng。
bì qí kuáng nù shì,
yì kě lì yōu wǎng。
tíng yù tiān dì xīn,
píng xiǎn zì dàng yàng。
zhèng zhí gǔi shén dé,
fēi míng xī dú xiǎng。
bù shǐ hǔi lìn qīn,
shù jī zhōng xìn zhàng。
zài rén bù zài shén,
wù wèi xū jī sǎng 。
Processed in 0.455374 Second , 37 querys.