和伯恭殿丞登武江门楼怀杨叔武太保

hé bó gōng diàn chéng dēng wǔ jiāng mén lóu huái yáng shū wǔ tài bǎo

xǐ yǐ jiāng biān jiàn,
jīng qí wàng chù yáo。
jiāo qíng shēn mù lìn,
fēng yùn kě wén sháo。
jì yuǎn jiān líng yào,
yíng gūi yǐ huà náo。
fú bō xīn dàng kòu,
qì rù líng yún piāo 。
Processed in 0.278912 Second , 37 querys.