和伯恭殿丞游西蓉山寺

hé bó gōng diàn chéng yóu xī róng shān sì

xīu huǎn yuē guò cóng,
níng lùn ài yǔ gōng。
xī guāng rǎn líng lù,
shān sè xìu fú róng。
zhà jì qiān sī yǔ,
qí zhāng wàn gài sōng。
xìu gū rú yù dùn,
jìng qū sì xiāng féng。
gòng yàng yún xiá zhì,
gèng xún mí lù zōng。
chǎng pī wú guó zhù,
zhàng zhǔ shǔ jiāo qióng。
yì bù dōng xī chà,
lín chà yuǎn jìn fēng。
qín xuān wǔ sè jù,
zhōng jiǒng lìu shí zhuāng。
xīng fèi sūi líu mù,
róng kū mò dàng xiōng。
hū liáng léi chū dì,
wèi shěng xuě jīng dōng。
yīn gǔ míng gūi hè,
líng jiǎo qǐ yìng lóng。
tiào liáng kūi guǒ yòu,
piǎo miǎo rù huā fēng。
dèng huá bìng luó niè,
yán yōu bàn xiǎn fēng。
zhú jiān quán liáo rào,
yān wài cǎo méng róng。
mín lè ōu yáo qià,
chūn hé qì xiàng nóng。
yín duō zī yǎ xīng,
wàng jí dòng lí cóng。
yǒu yǔ xián shuāng yàn,
wú yú xiàn dà yóng。
gūi lái què húi dì,
mù wù yǐ zhòng zhòng 。
Processed in 0.431131 Second , 37 querys.