酬黄都官舟次近垌见寄次韵

chóu huáng dū guān zhōu cì jìn dòng jiàn jì cì yùn

nán zhōu kǔ yán kù,
bó huàn yān qiáo jùn。
yí rán xián zhě xīn,
wǔ rěn ruò yī shùn。
gūi chéng jiāng hǎi yáo,
yǒng rì fēng bō jìn。
lv̌ jīng xī hè xiǎn,
qiě lè fān qiáng shùn。
hū chuán yóu yì yīn,
yǎ shí hún jīn zhèn。
pī jīn xǔ jiàn guò,
wò lán xīn rù jǐn。
héng mén jǐu suǒ jū,
huáng bēi kě yú rùn。
guān zhǐ jūn zǐ róng,
yù guāng kūi qiān rèn。
gāo tán jǐn jīn gǔ,
bù dú qī lián lìn。
xiāng féng wù xī zùi,
bié qù shēng méng lìn 。
Processed in 0.258638 Second , 37 querys.