次韵酬孙明复见寄

cì yùn chóu sūn míng fù jiàn jì

mén wài chē chén jué,
zūn qián sú lv̀ wú。
qīng shēn tuō jī bàn,
yè wěi dé ní tú。
chū chù tiān zhēn zài,
yán liáng wù xìng shū。
jì yán qīn yǎ yì,
xiāng wàng gé jiāng hú 。
Processed in 0.247425 Second , 37 querys.