次韵奉和到塞下有怀青社之作

cì yùn fèng hé dào sāi xià yǒu huái qīng shè zhī zuò

shí èr shān hé zhuàng dōng xià,
huáng fēi dāng rì jiàn xíng tái。
fēng chúi zì cǐ zhě yī jǐn,
héng xiào yú jīn jiàng zhàng kāi。
fù hǎi sùi chéng ān dǔ sú,
jì chuān yuán shì dài tiān cái。
qí míng sūi lè gūi xián qù,
rùi juàn yán láng xī zài lái 。
Processed in 0.255453 Second , 37 querys.