仁宗皇帝挽诗二首

rén zōng huáng dì wǎn shī èr shǒu

pī chéng sān hòu jī,
shèng liè gǔ nán péi。
nà jiàn shū náng jí,
tán jīng diàn gé kāi。
yù hú yuán yuè mǎn,
chén hàn wǔ luán húi。
guān jiàn sūi gūi zàng,
yīng fēng wàn sì hūi 。
Processed in 0.270781 Second , 37 querys.