思寿阳寓居高氏园亭

sī shòu yáng yù jū gāo shì yuán tíng

cháng jiè fāng yuán shí yǒu jiā,
yōu qī wú fù xiàn fēn huá。
chǎng fēi qì shuǎng yún shēng dòng,
juàn bó xiāng wēi lù xuàn huā。
gùi xiàng huái shān fēn yuè pò,
táo cóng qín dòng dé xiān pā。
bié lái zhūi xiǎng qīng xián jìng,
hǔi chǐ fāng zhōng zǒu zhàn chē 。
Processed in 0.337366 Second , 37 querys.