游山五题 其四 游大峒山

yóu shān wǔ tí qí sì yóu dà tóng shān

shí lǐ sōng kuài fēng,
wàn rèn dǒu qiào bì。
yáng yá léi zì bēn,
yīn hè xuě bì jī。
shì zhēng héng huò xióng,
dì kòng chǔ yuè è。
hú wèi qiān zài jiān,
míng wèi guāng tú jí。
wù nǎi yīn rén zhāng,
wén rén yú zài xī。
bù féng cháo xǔ gāo,
jī shān yì wán bì。
wǒ jīn gòng yóu lǎn,
xiāo yáo fēi sú gé。
jù lùn qióng gǔ jīn,
xuán tán kòu xū jì。
pān luó niè gū fēng,
hé yún zuò yōu shí。
zhuó yīng qīng líng quán,
líu wèi bù xǐu jī。
Processed in 0.240980 Second , 37 querys.