送李廷评知福清县

sòng lǐ tíng píng zhī fú qīng xiàn

shì fá mào rú shēn,
ōu mǐn chǒng mìng xīn。
xiàn tú yáo jǐn hǎi,
xiāng shù mì cáng chūn。
gōng zhàng yīng jiāng lǎo,
dēng chē zhì yǐ xún。
xíng wén qū zhào jié,
jìu měi zhèng rú shén 。
Processed in 0.263186 Second , 37 querys.