游山五题·题白莲庵

yóu shān wǔ tí · tí bái lián ān

yǎn shì xī yàn jū,
míng xīn yí wàn huà。
hàn dàn běn wú rǎn,
fēn huá gòng gāo xiè。
yè shàn shān yuè luò,
chén zhāi tíng niǎo xià。
dòng jiān yún qì fú,
dì miàn qīu xiāng chà。
yǎn fǎ cí gù qī,
yōu zōng bì hán yě。
là jī cǐ tóng yóu,
yuàn jié zōng léi shè 。
Processed in 0.235812 Second , 37 querys.