送江秀才归庐陵

sòng jiāng xìu cái gūi lú líng

gǎn jūn qiān lǐ yuǎn xiāng guò,
wù yǔ jīng xún jiē cùi hé。
shàng kè bēi pán zhī chūi shǔ,
zhǔ rén mén xiàng zhèng zhāng luō。
hǎi shān wù àn hóng chén shǎo,
líng lù méi huáng xì yǔ duō。
rì mù jīn tíng sòng gūi hèn,
wéi zhī jí mù wàng yān bō 。
Processed in 0.266912 Second , 37 querys.