送邓秘丞知德安县

sòng dèng mì chéng zhī dé ān xiàn

lǐ hàn jùn yóu xīn jǐu jiàng,
yuè tái chéng zhèng sú dūn páng。
xiāng lú shān xià zhòng wèi xiàn,
chāng gé fēng gāo huán dù jiāng。
qiě xǐ ēn wēi cháng jí wù,
mò xián gōng yè wèi jīng bāng。
gōng zhāi gèng jìn yuān míng zhái,
jì ào qíng yìng wò běi chuāng 。
Processed in 0.234975 Second , 37 querys.