读文山遗事

dú wén shān yí shì

lǔ lián tiān xià shì,
shì bù zuò qín mín。
zhì sǐ yóu yōu guó,
lín wēi qǐ gù shēn。
mù zhōng wú sòng tǔ,
lóu xià yǒu hú chén。
mèng lǐ zhāo tiān qù,
pái huái sàn zǐ chén。

余经的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.270727 Second , 37 querys.