十四夜焦山水晶庵看月

shí sì yè jiāo shān shǔi jīng ān kàn yuè

bó míng shū zhōng gé shù wén,
hǎi fēng shōu jǐn líng tóu yún。
zhù shān mèng hǎo jīng sān sù,
kàn yuè guāng yuán dào jǐu fēn。
tiān dàn yín hé hán shǔi qì,
jiāng píng bīng hú zhī bō wén。
sēng chuāng bù yòng hū dēng huǒ,
lǎo yǎn néng shū bái liàn qún。

余京的更多古诗

Processed in 0.481110 Second , 37 querys.