暮春同吴门沈归愚登蒜山憩清宁道院三首 其一

mù chūn tóng wú mén shěn gūi yú dēng suàn shān qì qīng níng dào yuàn sān shǒu qí yī

lǎo qù pān jī xīng shàng cún,
mán shān péi kè niè yún gēn。
tiān qíng yān shù fēn guā bù,
chūn zhǎng bō tāo tuò hǎi mén。
yě mǎ yīn màn pín guò yǎn,
shā chóng biàn miè jī zhāo hún。
luàn téng huāng cǎo shān qián lù,
tiě qí céng jīng shí wàn tún。

余京的更多古诗

Processed in 0.247218 Second , 37 querys.