暮春同吴门沈归愚登蒜山憩清宁道院三首 其三

mù chūn tóng wú mén shěn gūi yú dēng suàn shān qì qīng níng dào yuàn sān shǒu qí sān

yún fáng bēi jǐu zuò xián shēn,
bái shǒu xiāng zhī gǎn kǎi xīn。
wǔ xià liáng hóng xiāng gòng yǔ,
lóu tóu wáng càn shàng yī rén。
qīng shān yǒu mèng cháng wèi kè,
huáng niǎo wú yán zì sòng chūn。
gūi fǎng wú mén yīng sǔn shú,
lǐu huā fēng qǐ shí hú bīn。
Processed in 0.240208 Second , 34 querys.