秋杪薄暮登北固木末楼即事

qīu miǎo bó mù dēng běi gù mù mò lóu jí shì

yàn bèi yáo fān luò zhào lái,
lóu dēng mù mò kè pái huái。
jiāng shān kuàng jié zhēng qí jú,
dēng huǒ guāng yīn cù jǐu bēi。
wàn jǐng rén yān qīu cǎn dàn,
bǎi nián róng mǎ dì hāo lái。
xī fēng gūi lù chūi cán zùi,
yún yǎn gāo chéng huà jiǎo āi。
Processed in 0.269547 Second , 37 querys.