焦山山门外坐月

jiāo shān shān mén wài zuò yuè

lín jiāng xí dì zuò huáng hūn,
rù yè wēi yín lěng kè hún。
hào yuè chū yún xuán duò shǔi,
qīng shān gé àn zhèng dāng mén。
jīn shé jiǎo làng guāng nán dìng,
jù xiàng chéng cháo shì yù bēn。
wàn lǐ bì tiān cāng hǎi kuò,
hé rén qí hè shàng kūn lún ?

余京的更多古诗

Processed in 0.279358 Second , 37 querys.