秋杪登清宁道院与漪亭学庵同赋

qīu miǎo dēng qīng níng dào yuàn yǔ yī tíng xué ān tóng fù

fú zhàng dēng gāo chuàng kè hún,
xī fēng huáng yè mǎn qián cūn。
lín jiān jiā jú néng líu kè,
jiāng shàng míng shān zǒng dào mén。
fàn bà qīu píng xiāo bái zhòu,
jǐu lán zhōng gǔ bào huáng hūn。
zàn lí chéng guō wú duō lù,
biàn jué yú qiáo dì wèi zūn。
Processed in 0.252447 Second , 37 querys.