毕孝子宁古塔负祖父骨归里

bì xiào zǐ níng gǔ tǎ fù zǔ fù gǔ gūi lǐ

hùn tóng jiāng pàn shā cǎo huáng,
yīn yún zhòu yì tiān wú guāng。
jī qíu niàn zài lǎo wèi gǔi,
wǎng wǎng yè kū sī jiā xiāng。
qíu shān xiào zǐ tòng fù shù,
jī zhì qióng huāng yuàn shēn fù。
hùi lán qiáo cùi bēi chūn hūi,
zǎo xiàng qīu fēng wěi shuāng lù。
tiě líng liáo hé wǔ shí qīu,
lv̌ hún mò mò shāng yān líu。
jī gān míng zhào xià áo jìn,
hū xǔ kū gé huán shān qīu。
xiào zǐ yí gū nián yǐ zhuàng,
dì què bēn hào qǐng gūi zàng。
xī cáo qíu xí bān gù chí,
zhí zhú jīng huá jiā pò sāng。
wàn lǐ qióng duō shì yuǎn zhēng,
tāo fēng mì xuě yú cháng chéng。
hē bīng xū fā xiǎo měi dòng,
wén jiǎo qū tuō xiāo cháng liáng。
yōu quán fù gǔ xuán xiāng lǐ,
mǎ liè qí fēng táng fǔ sì。
liǎng shì jīng chéng shì jìng chéng,
bù kùi yī mén shuāng xiào zǐ。

余京的更多古诗

Processed in 0.259087 Second , 37 querys.