七夕妙高台坐月

qī xī miào gāo tái zuò yuè

jīn xī tiān fēng shuǎng,
chūi yú dào shí zhōu。
yáo tái gū dǎo yè,
yín hàn bàn lún qīu。
cháo xiǎng lóng yí kū,
jiāng míng què qǐ lóu。
píng lán xīng dǒu jìn,
zhǐ diǎn shuō qiān níu。
Processed in 0.277795 Second , 37 querys.