白沙王翁百岁

bái shā wáng wēng bǎi sùi

zhù shì píng hé zhú,
yáo yáo dào bǎi nián。
shù jūn qiáng shì rì,
huán zài luàn lí qián。
dì lǎo qiān tóu jú,
náng cún wàn lì qián。
ér sūn mǎn qiān mò,
dū zhǒng bái shā tián。

余京的更多古诗

Processed in 0.268675 Second , 37 querys.