确士索和叠韵

què shì suǒ hé dié yùn

shuò fēng lián rì hǒu xī jiāo,
dùi jǐu pín liáng wū juàn máo。
yì dì guān hé bēi kè kuàng,
mù nián gān dǎn xiàng pín jiāo。
zhù shān bì hù lùn qiān gǔ,
zuò shì chúi lián mài lìu yáo。
nài dé bīng shuāng cún wǒ bèi,
xiào kàn dòng rǔi fàng hán shāo。
Processed in 0.263858 Second , 37 querys.