中秋月蚀

zhōng qīu yuè shí

qīu bàn chán guāng chè dǐ qīng,
yāo má cán yè mò rán shēng。
xiá kāi chén tǔ méng jīn jìng,
pán nòng ní wán wū shǔi jīng。
zì mǎn dìng zhī duō wài wǔ,
chù gāo yuán jì tài fēn míng。
guǎng hán gōng què chóu hūn hēi,
zhēn zhuó héng é bǐng zhú xíng。
Processed in 0.277045 Second , 37 querys.